Condicions de reserva


CONDICIONS GENERALS

 En aquest document es regula els TERMES o CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ dels serveis de Reserva on-line de FREIXINAL, S.L., amb domicili social al Carrer Vallderoure 17-23 08370 Calella, Barcelona i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 24417 , Folio 83 , Full b72716 , Inscripció 10 Els Termes "Vostè" i "Usuari" s'utilitzen aquí per referir-se a tots els individus i/o entitats que per qualsevol raó accedeixin a www.hotelbonrepos.net o utilitzin els serveis. La utilització d'aquests serveis suposarà l'acceptació plena i sense reserves, com també la validesa de tots i cadascun dels Termes i/o Condicions Generals - que es consideraran automàticament incorporades al contracte que se subscrigui amb FREIXINAL SA, sense que sigui necessària la seva transcripció escrita, recollides en la darrera versió actualitzada d'aquests Termes i/o Condicions Generals. Que és una persona amb capacitat suficient per contractar i que assumeix totes les obligacions aquí disposades

 

ÚS DELS SERVEIS DE RESERVA ON-LINE HOTEL BON REPÒS SERVEIS DE PRE-RESERVA Els serveis de Pre-Reserva on-line són merament informatius, i tenen per finalitat únicament oferir a l'usuari la possibilitat de consultar la disponibilitat d'habitació en un hotel o ciutat de la seva preferència. EN 24H l'usuari que rebrà un correu electrònic confirmant si la seva reserva ha estat efectuada pel que únicament seran vinculants una vegada acceptats per FREIXINAL SA mitjançant la confirmació de reserva per mail i abonament de la mateixa per l'usuari. L'usuari ha de verificar la confirmació de la reserva i notificar a FREIXINAL SA, immediatament, per escrit, qualsevol error. SA, sense que sigui necessària la seva transcripció escrita, recollides en la darrera versió actualitzada d'aquests Termes i/o Condicions Generals. Que és una persona amb prou capacitat per contractar i que assumeix totes les obligacions aquí disposades. Els serveis Reserva on-line tenen per finalitat la reserva d'una habitació a l'hotel Bon Repòs.

 La utilització d'aquests serveis suposarà l'acceptació plena i sense reserves, com també la validesa de totes i cadascun dels Termes i/o Condicions Generals -que es consideraran automàticament incorporades al contracte que se subscrigui amb FREIXINAL SA, sense que sigui necessària la seva transcripció escrita en el mateix- recollides a la darrera versió actualitzada d'aquests Termes i/o Condicions Generals.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

En utilitzar el servei l'usuari rebrà un mail de confirmació on s'inclourà la confirmació que el vostre ordre de compra es troba en procés de confirmació. En cas que la targeta no sigui vàlida, enviarem un mail sol·licitant informació de la targeta, disposarà de 24 hores per enviar la informació correcta de la targeta i en cas de no respondre quedarà la reserva automàticament cancel·lada.

. En cas de no presentar-se a l'hotel sense avís previ, es cobrarà el 100% de l'estada com a NO SHOW / NO PRESENTACIÓ (IVA i taxes incloses).

 

RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE O CANCEL·LACIÓ DE LA RESERVA

La política de cancel·lació anirà en funció de la tarifa reservada. En el cas de la tarifa NO

REEEMBORSABLE, l'anul·lació de la reserva implicarà el cobrament del 100% de la reserva en ser una tarifa contractada amb la condició de NO REEMBORSAMENT

Condicions generals de cancel·lació tarifa FLEXIBLE.

Es pot cancel·lar sense despeses fins a 3 dies abans de l'arribada a l'hotel. Es pagarà l'import de la primera nit 2 dies abans de l'arribada a l'hotel a través del link que us arribarà al client al vostre mail.  Cancel·lació 0 - 2 dies abans: cobrament de 1 nit

 

NO SHOW: cobrament 100% reserva (IVA i taxes incloses). Aquesta clàusula no és vàlida per a reserves fetes amb tarifes especials. En aquest cas, s'han d'aplicar les condicions establertes per a cada tarifa.

 

POLÍTICA DE MENORS Els menors de 18 anys s'han d'allotjar a l'Hotel acompanyats dels pares, tutors o adults degudament autoritzats per aquells. El personal de l'hotel podrà requerir la documentació pertinent que identifiqui els adults com a pares/tutors o persones autoritzades.

 

PREUS PER HABITACIÓ I NIT  Els preus només són vàlids per escrit i durant el termini que s'hi indiqui. Quan hi hagi raons justificables, FREIXINAL SA es reservarà el dret de modificar aquestes tarifes sense avís previ. Els preus relatius a la reserva se us indicaran durant el procés de reserva.

 Els errors i les errades evidents no són vinculades Per exemple, una nit en una habitació que s'oferia per error a 1€, podem simplement cancel·lar la Reserva i reemborsar-te qualsevol import que hagis pagat.

 Els impostos locals esmentats hauran de ser abonats directament a l'hotel. Els preus que es mostren al moment de la reserva inclouen IVA (o l'impost equivalent) segons la tarifa impositiva aplicable en el moment. En cas que la tarifa impositiva canviés entre la data de la reserva i la data del lliurament dels serveis, generant una disparitat, d'acord amb les regulacions impositives, la tarifa impositiva que s'aplicarà al preu final serà la que correspongui al moment del lliurament dels serveis o l'acumulació de l'impost, encara que això ocasionés un augment en relació amb el preu final indicat al client durant la reserva.

 

NORMATIVA RESERVA L'usuari es compromet a registrar-se el dia d'arribada al vostre establiment segons requisit establert per la normativa vigent, complir normes de seguretat, convivència i higienes segons disposi la Direcció de l'establiment, respectar les instal·lacions i equipament i abonar els serveis contractats de factura a l'establiment el dia de l'arribada, així com el que disposa el Reglament Intern de l'establiment. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar els serveis, amb fins o efectes il·lícits i/o contraris al que estableixen aquests Termes i/o Condicions Generals de contractació, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma , puguin danyar els serveis, FREIXINAL SA i/o la seva imatge. FREIXINAL SA podrà per agilitat i en benefici dels usuaris, modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els serveis prestats, o les Condicions d'operativitat, tècniques i d'ús dels serveis. De la mateixa manera, els usuaris, a fi de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, objectiu prioritari de FREIXINAL SA, podran suggerir aquelles modificacions que estimen útils, posant-se en contacte amb els responsables de la pàgina a través de l'adreça de correu electrònic: reservas@hotelbonrepos.net

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT FREIXINAL SA no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat dels serveis posats a disposició de l'usuari, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis que es puguin deure a la manca de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis, encara que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada, així com intentar restablir immediatament la interrupció, posant a la seva disposició, en la mesura de les seves possibilitats, mitjans alternatius . FREIXINAL SA no s'obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, l'absència de virus o elements en els continguts, que puguin produir alteracions al programari o maquinari dels usuaris o persones que visitin les pàgines, per la qual cosa no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se'n. SI FREIXINAL SA, malgrat actuar amb la previsió i diligència degudes, no pogués facilitar les habitacions contractades per raons que no els siguin imputables i si existís impossibilitat de prestar els serveis en les condicions pactades, FREIXINAL SA oferirà a l'usuari la possibilitat d'optar pel reemborsament total de l'abonat o per substituir-lo per un altre de característiques semblants quant a categoria o qualitat. Si de la substitució el servei resulta de inferior categoria o qualitat, FREIXINAL SA ha de reemborsar la diferència.

 

SALVAGUARDA DELS TERMES I/O CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ Si una de les estipulacions dels presents termes i/o condicions generals de contractació fos declarada nul·la o inoperant, la resta dels termes o condicions generals es mantindran en els termes acordats. FREIXINAL SA es compromet a substituir l'estipulació afectada per la nul·litat aproximant-se al màxim possible a la intenció inicialment perseguida per les parts. Cap estipulació en aquest contracte afectarà de cap manera les disposicions imperatives en matèria de consumidors. Si no és un consumidor, vostè renuncia expressament al seu dret de desistiment.

 

ÚS CORRECTE DELS CONTINGUTS DE LA WEB SITE PER L'USUARI HOTEL BON REPOS declara que els drets de propietat industrial (Marques, Noms comercials, etc.) que apareixen en aquesta Web Site són de la seva propietat i/o es troben legítimament explotats en virtut dacords o llicències dús, trobant-se degudament protegits per la Normativa existent sobre Propietat Industrial. L'Usuari s'obliga a utilitzar la Web Site de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de: Suprimir, eludir o manipular el copyright, marques i altres dades identificatives dels drets d'HOTEL BON REPOS o o dels seus titulars incorporats als continguts i/o productes comercialitzats des del lloc web d'HOTEL BON REPOS, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d'informació que poguessin contenir-los. Emprar els continguts i, en particular, la informació d'HOTEL BON REPÒS obtinguda a través del seu lloc web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats adreçats a una pluralitat de persones. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels drets corresponents o sigui legalment permès. En general, utilitzar els continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic. HOTEL BON REPOS no concedeix cap llicència o autorització dús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc web. Procediment en cas de violació de drets de propietat intel·lectual. En cas que qualsevol Usuari o un tercer considerin que qualsevol dels continguts ha estat introduït al seu lloc web amb violació dels seus drets de propietat intel·lectual haurà d'enviar una notificació a FREIXINAL SA amb indicació completa i precisa de les seves dades i dels drets de propietat intel·lectual suposadament infringits així com la Website. www.hotelbonrepos.net

 

ACCEPTACIÓ DE NORMES D'ÚS L'usuari és conscient que l'ús dels serveis de prereserva i reserva on-line implica l'acceptació plena i sense reserves de cadascuna de les clàusules integrants de les normes d'ús de www.hotelbonrepos. net , a la versió publicada en el moment mateix en què l'usuari contracti el servei. Aquestes normes d'ús completen aquests termes o condicions generals en tot allò que no s'hi oposin. Per això, l'usuari haurà de ser conscient de la importància de consultar les normes de la present pàgina, amb anterioritat a l'accés i/o ús dels serveis. L'usuari/client pot remetre qualsevol tipus de reclamació a través del formulari ubicat aquí: reservas@hotelbonrepos.net DRET DE MODIFICACIÓ DELS TERMES I/O CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ FREIXINAL SA es reserva el dret de modificar els presents Termes i/o Condicions Generals de contractació, informant els usuaris de les modificacions efectuades a través de www.hotelbonrepos.net.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT Aquests termes i/o condicions generals de contractació es regeixen per la llei espanyola. FREIXINAL SA i els usuaris, per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, pel que fa a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, se sotmeten, amb renúncia expressa al seu fur propi oa qualsevol altre que, si escau , pogués correspondre'ls, a la competència dels jutjats i tribunals de la CCAA. Constitueix aquest contracte l'expressió completa i íntegra de l'acord entre FREIXINAL SA i l'usuari, i substitueix tots els pactes, compromisos, manifestacions o acords anteriors, tant escrits com orals, que hagin existit prèviament entre tots dos. En tots els casos, qualsevol controvèrsia que sorgeixi de la provisió de serveis a l'hotel on el client s'allotja se sotmetrà als tribunals del consumidor.


Última actualització 30 d'abril del 2019

Hotel Bon Repòs ***
Hotel Bon Repòs ***
Hotel Bon Repòs ***
Hotel Bon Repòs ***
Hotel Bon Repòs ***
Hotel Bon Repòs ***
Hotel Bon Repòs ***